لیست قیمت محصولات بتن سبک اکسترودی غیر سازه ای جهت پارتیشن بندی داخلی و خارجی ساختمان


ظرفیت هر تریلی متراژ در هر پالت تعداد پانل در هر پالت متراژ هر پانل ابعاد ( سانتی متر )
ارتفاع × عرض × ضخامت
6/264 23/13 7 89/1 315×60×10
2/256 81/12 7 83/1 305×60×10
8/247 39/12 7 77/1 295×60×10
4/239 97/11 7 71/1 285×60×10
0/231 55/11 7 65/1 275×60×10
378 9/18 10 89/1 315×60×5/7
366 3/18 10 83/1 305×60×5/7
354 7/17 10 77/1 295×60×5/7
342 1/17 10 71/1 285×60×5/7
330 5/16 10 65/1 275×60×5/7