اجرای دیوار سوله و محوطه در شهرک صنعتی کمشچه 
سال اجرا 1397
استان اصفهان