پارتیشن بندی خارجی به ارتفاع 7 متر
سال اجرا 1395
استان اصفهان