معرفی نامه شرکت

شرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمودشرکت ایستا سازه آترا اولین تولید کننده پانل های دیواری سبک اکوتک در ایران است در سال 1393 با خریداری خط تمام اتوماتیک قطعات پیش ساخته بتنی از کشور آلمان در عرصه پیش ساختگی مصالح ساختمانی سبک فعالیت خود را آغاز نمود

چرا پیش ساختگی ؟

pre fabricate پیش ساختگی پیش ساختگی عبارت است از ساخت اعضای سازه ای و غیر سازه ای در کارخانه به صورت انبوه و سپس نصب و یکپارچه نمودن آن در مرحله اجرا به صورتی که بتواند وظایف مورد انتظار را مطابق موازین و آیین نامه های بین المللی برآورده سازد

معرفی تکنولوژی اکستروژن

فرآیند تولید بتن اکستروژن به معنای تبدیل 2 بعد به یک فضای 3 بعدی از بتن است مانند پانل که دارای ضخامت و ارتفاع و عرض است و به صورت که همزمان درون پانل به وسیله چرخش اکسترودر ها حفرات ایجاد شده و بتن از 3 جهت در یک واحد فشرده و کامپکت میگردد

مقالات شرکت

در راستای معرفی تکنولوژی نوین اکستروژن در ایران و افزایش کیفیت محصولات صنعت پیش ساختگی این شرکت بر آن شده تا به اختصار سلسله مقالات تحقیقاتی مدیران و اساتید همکار با خود را به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان به این صنعت نو پا در کشور ارائه نماید

اعتبار نامه ها

پانل های دیواری اکوتک بر طبق آیین نامه های جهانی این محصول با روش های ذیل مورد سنجش قرار میگیرند: مقاومت صوتی مقاومت حرارتی مقاومت فشاری مقاومت در برابر ضربه نرم و سخت میزان میخ پذیری و اعمال بار بر روی آن